Informacje

 • 2016-06-16


  Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

      13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska. Poprzedni  Zespół ze względu na brak przedstawicieli resortu obrony narodowej nie mógł skutecznie rozpatrzyć tego problemu .Tym razem w posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  Bartłomiej Grabski. Informacje  o sytuacji przedsiębiorstw uczestniczących w procesie zamówień publicznych dotyczących umundurowania wojska polskiego przedstawił przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i przedstawiciele Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego , na czele z Markiem Ulewiczem. W swoich wystąpieniach wskazywano na to , że wiele przetargów w ramach zamówień publicznych ogłoszono w grudniu 2015 r. , a od lutego 2016 r. czyli od czasu gdy otworzono oferty nie ma ich rozstrzygnięcia i wyboru oferenta . Powoduje to, że produkcja w tych przedsiębiorstwach na rzecz umundurowania wojska jest zawieszona , a znaczne koszty poniesione na tą okoliczność obciążają firmy na tyle , że rozpoczęły się zwolnienia pracowników . Na dzień dzisiejszy jest to już liczba ponad  1 tys osób .   Minister B.Grabski w swoim wystąpieniu stwierdził , że poprzednia ekipa rządowa ogłaszała przetargi , na które w ocenie Ministra nie było zapotrzebowania. Z tego powodu znacząca część przetargów pozostała bez rozstrzygnięcia lub je anulowano . Przetargi jednak ogłoszono już za czasów nowej ekipy rządowej i nikt z przedsiębiorców uczestniczących  w nowo otwartym procesie zamówień publicznych nie przewidywał ,że zamówienia te nie będą zrealizowane . Przedsiębiorcy w związku z tym uporczywie dopominali się  o ponowne przeanalizowanie tego problemu przez Resort Obrony Narodowej przedstawiając swoje argumenty dotyczącej potrzeby dokonania zmian sposobu wydatkowania przez resort  środków publicznych .  Przedsiębiorcy podkreślali również , że podtrzymanie przez resort obrony narodowej dotychczasowego stanowiska , będzie skutkować dalszymi zwolnieniami pracowników , utratą znacznych wpływów budżetowych a w części przypadków rozpoczęciem procesów upadłości lub likwidacji firmy. W wyniku tej argumentacji Minister Grabski obiecał ponownie przeanalizować stan zamówień publicznych w resorcie i przedstawić  w najbliższym czasie Zespołowi stosowną informację w tej sprawie .

  więcej

 • 2016-05-30

   

  Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

  W ostatnich dniach doszło do spotkania Przewodniczącego Federacji z przedstawicielami Związków Pracodawców funkcjonujących w naszej branży . Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej w przemyśle lekkim ,ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych służb mundurowych , a także zamierzenia w zakresie projektów innowacyjnych, możliwych do podjęcia przez nasze przedsiębiorstwa .Podczas spotkania omówiono potrzebę pilnego zwołania posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, na którym przeanalizowano by między innymi potrzebę modyfikacji aktualnie obowiązującego regulaminu pracy tego Zespołu, a także uzgodniono najważniejszych tematy , które w trybie pilnym powinny być omówione z kompetentnymi przedstawicielami strony rządowej.

   

   

  więcej