Informacje

 • 2016-05-24


  Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

  W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych. Szczególnie dużo miejsca zajęła dyskusja dotycząca oceny aktualnego stanu realizacji zamówień publicznych , zwłaszcza ze strony resortu obrony narodowej, który w zasadzie wstrzymał proces wdrażania wcześniej ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących umundurowania i ekwipunku polskich żołnierzy . Z tego tytułu przedsiębiorstwa poniosły znaczne koszty w związku z potrzebą wyprzedzających koniecznych zamówień materiałów i surowców, związanych z terminową  realizacją przyszłych kontraktów . Do czasu posiedzenia wspomnianego Zgromadzenia,  nie zapadły żadne wiążące decyzje ze strony gestorów zamówień publicznych , co w konsekwencji powoduje destabilizację w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw , niepewność co do dalszej  ich przyszłości, stopniową utratę płynności finansowej , a w niektórych przypadkach rozpoczęcie procesu zwolnienia pracowników . Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski poinformował zebranych o współpracy pomiędzy zarządem Związku i naszą Federacją , ze szczególnym uwzględnieniem :
  •  Wspólnych wystąpień w sprawie zamówień publicznych , między innymi do Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów , Ministerstwa Rozwoju, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 
  •  Wspólnego udziału w posiedzeniach Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych, przy Radzie Dialogu Społecznego
  • Poinformowania Prezydium OPZZ o aktualnych problemach dotyczących zamówień publicznych w sferze zaopatrzenia mundurowego
  • Poinformowania przez Przewodniczącego OPZZ Jana Guza o wyżej wymienionej sytuacji członków Prezydium Rady Dialogu Społecznego
  W wyniku ożywionej dyskusji związanej z niezrozumiałym zachowaniem gestorów zamówień publicznych ze strony resortu obrony narodowej Zgromadzenie Ogólne Związku w trosce o miejsca pracy i przyszłość przedsiębiorstw podjęło Uchwałę o rozpoczęciu przygotowań dla akcji protestacyjnej, która będzie się odbywać we współdziałaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w zainteresowanych przedsiębiorstwach , a także naszą Federacją. Ostateczne decyzje w powyższej sprawie będą zależały od ewentualnych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej na planowanym posiedzeniu Zespołu do spraw Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. O postępach prac w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.     


  więcej

 • 2016-05-23

   

   

   

  Co z zamówieniami publicznymi w sferze zaopatrzenia mundurowego?

   

                                       Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego . Posiedzenie związane było z bardzo niekorzystną sytuacją w jakiej znaleźli się pracodawcy i pracownicy firm, które biorą udział w postępowaniach przetargowych na dostawy przedmiotów ,umundurowania i wyekwipowania dla Wojska Polskiego . Podczas posiedzenia Zespołu zarówno Przewodniczący Federacji ,jak i członkowie Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego ,którzy są jednocześnie szefami dużych firm tekstylnych i odzieżowych ,wskazywali następujące problemy:

  - pomimo ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z bardzo dużym wyprzedzeniem czasowym to do dnia posiedzenia Zespołu ds. Zamówień Publicznych nie zostały one zakończone, ponieważ zamawiający nie dokonał nawet wyboru najkorzystniejszych ofert ,

  - z uwagi na to, że firmy poniosły już znaczne nakłady finansowe pod przyszłe zamówienia ,aby zmieścić się z ich wykonaniem  w sugerowanych przez zamawiającego terminach popadły w znaczne kłopoty finansowe,

  - pod wyżej wspomniane wykonawstwo firmy zabezpieczyły też stosowną ilość pracowników,

  - niejasność przedłużających się postępowań w zakresie zamówień publicznych odbija się już negatywnie nad utratą płynności finansowej części przedsiębiorstw i rozpoczęciem zwalniania pracowników,

  - przedłużanie tej sytuacji grozi daleko idącymi komplikacjami w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a część z nich stawia pod znakiem zapytania co do dalszej możliwości ich funkcjonowania.

  Zaprezentowane podczas posiedzenia Zespołu uwagi i oczekiwania przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego i odzieżowego nie znalazły właściwego adresata w postaci braku po stronie rządowej osób reprezentujących szeroko rozumiany resort obrony narodowej. W związku z powyższym przewodniczący Zespołu d.s. Zamówień Publicznych na wniosek strony społecznej protestującej w powyższej sprawie wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o konieczną obecność przedstawicieli resortu na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

  Należy przy tym podkreślić, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy podczas prac Zespołu d.s. Zamówień Publicznych co  podważa zaufanie do samej idei trójstronnego dialogu społecznego w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczno-gospodarczych. Ma to istotne znaczenie w sytuacji gdy zagrożone są miejsca pracy w części firm tekstylno- odzieżowych co w sposób oczywisty przekłada się na wzrost niezadowolenia społecznego w naszych przedsiębiorstwach.

  więcej