Informacje

 • 2016-10-19  Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r. 

  Podczas posiedzenia omówiono problemy związane z :
  • Przedłożoną przez rząd znowelizowaną  Ustawą o związkach zawodowych   wynikającą z Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
  • Powołaniem przez rząd Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy mającej na celu  w toku dyskusji publicznych , przebudowę prawa pracy –informację w tej sprawie przekazał Radca Prawny naszej Federacji Włodzimierz Zawisza , który uczestniczył w pracach Zespołu Eksperckiego , powołanego w tym celu przez OPZZ
  • Wnioskami wynikającymi z raportu Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu prawa pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Aktualnym stanem prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego
  • Bieżącymi pracami Zespołu Trójstronnego  do spraw Przemysłu Lekkiego
  Uczestnicy posiedzenia zapoznali się  też ze stanem bieżących prac Federacji , w tym zwłaszcza pracami inwestycyjnymi w Sanatorium w Busku Zdroju i najbliższymi zamierzeniami w tym zakresie, stanem prac remontowo –modernizacyjnych w OWH „Prząśniczka” w Arturówku oraz stanem realizacji budżetu Federacji na 2016 r. Działania w tym zakresie zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną i Krajową Radę Federacji .


  więcej

 • 2016-10-17


  Co dalej z Dialogiem Społecznym ?
   
  W Centrum Partnerstwa Społecznego ” Dialog” w Warszawie  odbyła się debata z okazji I-wszej rocznicy powołania Rady Dialogu Społecznego. W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki , instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych .Uczestnicy debaty po zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali szereg swoich uwag i przemyśleń dotyczących przyszłości tej formuły porozumiewania się między rządem, pracodawcami i związkowcami .Zdecydowana większość uczestników debaty podkreślała :
  -potrzebę odbudowy kapitału społecznego wokół instytucji Dialogu
  -nakreślania strategicznej perspektywy jaką Dialog powinien odgrywać w państwie demokratycznym
  -potrzebę umiejętności prowadzenia Dialogu przez wszystkie strony z poszanowaniem i zrozumieniem racji innych partnerów
  -potrzebę poszerzania kompromisu pomiędzy partnerami społecznymi , który na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystywany w dostatecznym stopniu
  -potrzebę większej elastyczności wszystkich partnerów , a w tym zwłaszcza strony rządowej w poszukiwaniu wspólnych stanowisk, a nie tylko uporu przy swoim zdaniu
  -potrzebę wzmacniania branżowego Dialogu , ze względu na specyfikę rozwiązywania problemów poszczególnych grup zawodowych
  Zbigniew Kaniewski w swoim wystąpieniu podzielił się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z funkcjonowania Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego , wskazując na potrzebę dalszego jego umacniania w rozwiązywaniu kluczowych problemów przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w warunkach ostrej konkurencji na rynku międzynarodowym. Krytycznie ocenił dotychczasowy dialog w zakresie zamówień publicznych , zwłaszcza w kontekście postawy Ministerstwa Obrony Narodowej , które na dzień dzisiejszy doprowadziły do realizacji w tym roku zaledwie 10% wartości zamówień publicznych w stosunku do roku ubiegłego, co spowodowało olbrzymie trudności w funkcjonowaniu części przedsiębiorstw uczestniczących w procesie zamówień publicznych , łącznie ze zwolnieniami pracowników.

  więcej